طاق بستان کرمانشاه

طاق بستان(طاق سنگی) طاق بستان در قسمت شمال شرق شهر کرمانشاه و در ۵ کیلومتری آن واقع شده است.این مجموعه  با شکوه از سنگ نگاره ها و سنگ نوشته های دوره ساسانی  که در ترکیب…